Chương trình PhúcLợiCủaQuýVịNgayBâyGiờ! là gì?

Phúc Lợi Của Quý Vị Ngay Bây Giờ! (YourBenefitsNow!) là mạng lưới điện toán dành cho cư dân của Quận Hạt Los Angeles để họ dùng nộp đơn xin và duyệt xét trực tuyến các phúc lợi của mình. Xin quý vị nhấp vào bất cứ tuyến nối kết định hướng nào trong bảng điều khiển nằm ở giữa màn hình để bắt đầu.

Hiện nay, trang mạng Phúc Lợi Của Quý Vị Ngay Bây Giờ! (YourBenefitsNow!) hỗ trợ cho việc nạp đơn xin hưởng CalWORKs, CalFresh, General Relief và MediCal

Nếu quý vị cần hỗ trợ bằng ngôn ngữ của mình, hãy gọi cho văn phòng địa phương trong quận của quý vị. Quý vị có quyền yêu cầu hỗ trợ bằng ngôn ngữ của riêng mình. Dịch vụ hỗ trợ này là miễn phí.

Đạo Luật về Người Mỹ Có Khuyết Tật (ADA)

Quý vị có khuyết tật gì khiến quý vị gặp khó khăn khi nạp đơn xin hưởng phúc lợi hoặc khó đáp ứng được những yêu cầu của chương trình không? Chúng tôi có thể giúp đỡ thêm cho quý vị.

Luật pháp bảo vệ che chở những người có khuyết tật về mặt tâm thần, thể lực và phát triển, cũng như các khuyết tật khác mang theo những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

Xin quý vị nhấn vào chỗ này để tải Tập Thông Tin Giới Thiệu về ADA Thuộc Sở DPSS xuống.

Muốn có thêm thông tin về cách thức Sở DPSS có thể giúp đỡ quý vị như thế nào theo đạo luật ADA, xin quý vị nhấn vào chỗ này để vào thăm Mạng Lưới ADA của Sở DPSS.

Những Hướng Dẫn về YBN

Làm Thế Nào để Đăng Nhập
Ghi Danh cho một Tài Khoản
Gửi Nạp Một Đơn Xin
Tình Trạng về Hồ Sơ
Thông Tin về Phúc Lợi
Xem Thông Tin về Cán Sự
Sắp Xếp Buổi Hẹn để Nạp Đơn Xin Hưởng Phúc Lợi
Gửi Nạp Mẫu SAR7 hoặc QR7 qua Trực Tuyến

Các Mẫu Đơn Có Thể Tải Xuống Được

Xin nhấn vào tên một mẫu đơn để tải xuống một mẫu đơn nằm trong danh sách dưới đây.
Bộ Phận Sàng Lọc
Các Ngôn Ngữ Các Chương Trình

Tên của Mẫu Đơn Chương Trình Ngôn Ngữ
授權使用和公佈受保護的健康資訊 (ABP 1676-4 GRMH) General Relief Tiếng Hoa
Pahintulot Para Sa Paggamit At Pagsisiwalat Ng Protektadong Impormasyon Sa Kalusugan (ABP 1676-4 GRMH) General Relief Tiếng Tagalog
Cho Phép Sử Dụng Và Tiết Lộ Các Thông Tin Được Bảo Vệ Về Sức Khỏe (ABP 1676-4 GRMH) General Relief Tiếng Việt
Разрешение на предоставление и использование закрытой/защищенной информации о здоровье (ABP 1676-4 GRMH) General Relief Tiếng Nga
Պահպանվող Առողջության Տեղեկության Օգտագործման և Բացահայտման Թույլտվություն (ABP 1676-4 GRMH) General Relief Tiếng Armenia
Autorización Para El Uso Y Divulgación de la Información Protegida de la Salud (ABP 1676-4 GRMH) General Relief Tiếng Tây Ban Nha
Authorization for Use And Disclosure of Protected Health Information (ABP 1676-4 GRMH) General Relief Tiếng Anh
ការអនុញ្ញាតសំរាប់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ និងបញ្ចេញ ព័ត៌មានអំពីការគាំពារសុខភាព (ABP 1676-4 GRMH) General Relief Tiếng Campuchia
보호 조치된 의료 정보 사용 및 양도에 대한 승인 (ABP 1676-4 GRMH) General Relief Tiếng Đại Hàn
Mental Health Assessment for General Relief (ABP 1676-3 GRMH) General Relief Tiếng Anh
AVISO IMPORTANTE SOBRE UNA DIRECCIÓN POSTAL (PA 1815) General Relief Tiếng Tây Ban Nha
THÔNG BÁO QUAN TRỌNG VỀ ĐỊA CHỈ NHẬN THƯ TÍN (PA 1815) General Relief Tiếng Việt
ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ВАШЕГО ПОЧТОВОГО АДРЕСА (PA 1815) General Relief Tiếng Nga
ԿԱՐԵՎՈՐ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԱՌԱՔՄԱՆ ՀԱՍՑԵԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (PA 1815) General Relief Tiếng Armenia
有關郵寄地址的重要通知 (PA 1815) General Relief Tiếng Hoa
សេចក្តីជូនដំណឹងដ៏សំខាន់ - ស្តីអំពីអាសយដ្ឋានសំរាប់ប្រៃសណីយ៍ (PA 1815) General Relief Tiếng Campuchia
우편 주소에 대한 중요 통지서 (PA 1815) General Relief Tiếng Đại Hàn
MAHALAGANG PAUNAWA TUNGKOL SA DIREKSIYONG PANGKOREO (PA 1815) General Relief Tiếng Tagalog
Important Notice About a Mailing Address (PA 1815) General Relief Tiếng Anh
Homeless General Relief Emergency Housing/Food Assistance Decision (ABP 532) General Relief Tiếng Anh
РЕШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ В ПОЛУЧЕНИИ ЖИЛЬЯ/ПИТАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ДЕНЕЖНОЙ ПОМОЩИ GENERAL RELIEF (ABP 532) General Relief Tiếng Nga
ԱՆՏՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀԱՊԱՂ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ/ՍՆՆԴԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ (ABP 532) General Relief Tiếng Armenia
QUYẾT ĐỊNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH CỨU TRỢ TỔNG QUÁT (GR) VỀ NƠI Ở KHẨN CẤP/TRỢ CẤP THỰC PHẨM KHẨN CẤP CHO NGƯỜI VÔ GIA CƯ (ABP 532) General Relief Tiếng Việt
PASYA SA BIGLAANG PANGANGAILANGAN SA PABAHAY/TULONG SA PAGKAIN NG WALANG TAHANAN SA GENERAL RELIEF (ABP 532) General Relief Tiếng Tagalog
노숙자 일반 구호 (GR) 긴급 주거/식품 보조에 대한 결정 (ABP 532) General Relief Tiếng Đại Hàn
ការសម្រេចចិត្តផ្តល់ទីលំនៅ/ជំនួយម្ហូបអាហារសម្រាប់គ្រាអាសន្នសម្រាប់ជនគ្មានទីជម្រកនៃកម្មវិធីជំនួយទូទៅ (ABP 532) General Relief Tiếng Campuchia
無家可歸的一般救濟緊急住房/食物援助決定 (ABP 532) General Relief Tiếng Hoa
DECISIÓN EN LA ASISTENCIA DE VIVIENDA DE EMERGENCIA PARA PERSONAS SIN HOGAR/ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE AYUDA GENERAL (ABP 532) General Relief Tiếng Tây Ban Nha
Physical Health Assessment for General Relief (ABP 1676-1) General Relief Tiếng Anh
ĐƠN XIN PHÚC LỢI CỨU TRỢ TỔNG QUÁT (GR 20) General Relief Tiếng Việt
일반 구호 (GR) 신청서 (GR 20) General Relief Tiếng Đại Hàn
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОСОБИЯ GENERAL RELIEF (GR 20) General Relief Tiếng Nga
APPLIKASYON SA GENERAL RELIEF (GR 20) General Relief Tiếng Tagalog
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ (GENERAL RELIEF, GR) ԴԻՄՈՒՄ (GR 20) General Relief Tiếng Armenia
ពាក្យស្នើសុំជំនួយទូទៅ (GR 20) General Relief Tiếng Campuchia
一般救濟 (GR) 申請表 (GR 20) General Relief Tiếng Hoa
Application for General Relief (GR 20) General Relief Tiếng Anh
SOLICITUD DE AYUDA GENERAL (GR 20) General Relief Tiếng Tây Ban Nha
Authorization for Use and Disclosure of Protected Health Information (ABP 1676-2) General Relief Tiếng Anh
Autorización Para El Uso Y Divulgación de la Información Protegida de Salud (ABP 1676-2) General Relief Tiếng Tây Ban Nha
보호 조치된 의료 정보 사용 및 양도에 대한 승인 (ABP 1676-2) General Relief Tiếng Đại Hàn
Pahintulot Para Sa Paggamit At Pagsisiwalat Ng Protektadong Impormasyon Sa Kalusugan (ABP 1676-2) General Relief Tiếng Tagalog
授權使用和公佈受保護的健康資訊 (ABP 1676-2) General Relief Tiếng Hoa
ការអនុញ្ញាតសម្រាប់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ និង បញ្ចេញព័ត៌មានសុខភាពដែលបានគាំពារ (ABP 1676-2) General Relief Tiếng Campuchia
Պահպանվող Առողջության Տեղեկության Օգտագործման և Բացահայտման Թույլտվություն (ABP 1676-2) General Relief Tiếng Armenia
Cho Phép Sử Dụng Và Tiết Lộ Các Thông Tin Được Bảo Vệ Về Sức Khỏe (ABP 1676-2) General Relief Tiếng Việt
Разрешение на предоставление и использование закрытой/защищенной информации о здоровье (ABP 1676-2) General Relief Tiếng Nga
Mga Karapatan at Pananagutan sa General Relief (GR 21) General Relief Tiếng Tagalog
Quyền Hạn và Trách Nhiệm đối với Chương Trình Cứu Trợ Tổng Quát (GR 21) General Relief Tiếng Việt
一般救濟的權利與責任 (GR 21) General Relief Tiếng Hoa
អំពីសិទ្ធិជំនួយទួទៅ និងការទទួលខុសត្រូវ (GR 21) General Relief Tiếng Campuchia
Ընդհանուր Օժանդակության Իրավունքները և Պարտականությունները (GR 21) General Relief Tiếng Armenia
Права и обязанности по программе General Relief (GR 21) General Relief Tiếng Nga
General Relief Rights and Responsibilities (GR 21) General Relief Tiếng Anh
Derechos y Responsabilidades de la Ayuda General (GR 21) General Relief Tiếng Tây Ban Nha
일반 구호(GR) 권리와 의무 (GR 21) General Relief Tiếng Đại Hàn
Self-Certification Form for Motor Vehicle-CALWORKS CW80 CalWORKs Tiếng Anh
ADA բրոշյուր (ADA-PUB3) Tất Cả Các Chương Trình Tiếng Armenia
ADA Brochure (ADA-PUB3) Tất Cả Các Chương Trình Tiếng Anh
Folleto de ADA (ADA-PUB3) Tất Cả Các Chương Trình Tiếng Tây Ban Nha
Bản Thông Tin Chỉ Dẫn Về ADA (ADA-PUB3) Tất Cả Các Chương Trình Tiếng Việt
ADA Brochure (ADA-PUB3) Tất Cả Các Chương Trình Tiếng Tagalog
Брошюра ADA (ADA-PUB3) Tất Cả Các Chương Trình Tiếng Nga
ADA 안내책자 (ADA-PUB3) Tất Cả Các Chương Trình Tiếng Đại Hàn
ADA 手冊 (ADA-PUB3) Tất Cả Các Chương Trình Tiếng Hoa
កូនសៀវភៅផ្សព្វផ្សាយអំពី ADA (ADA-PUB3) Tất Cả Các Chương Trình Tiếng Campuchia
Información sobre la solicitud de impuestos del hogar (RFTHI) Medi-Cal Tiếng Tây Ban Nha
Request for Tax Household Information (RFTHI) Medi-Cal Tiếng Anh

Do You Have DPSS Mobile App?

Los Angeles County has a mobile phone application for Apple iOS and Google Android devices. You can get it from store by scanning the following QR codes, or searching DPSS Mobile App on Apple and Android marketplaces.
App Store Google play
App Store QR Code CLICK HERE Google play QR Code CLICK HERE
Muốn Có Thông Tin Về Hồ Sơ, xin quý vị liên lạc với cán sự phụ trách hồ sơ của quý vị
Nếu quý vị cần hỗ trợ bằng ngôn ngữ của mình, hãy gọi cho văn phòng địa phương trong quận của quý vị. Quý vị có quyền yêu cầu hỗ trợ bằng ngôn ngữ của riêng mình. Dịch vụ hỗ trợ này là miễn phí.
Quý vị có trở ngại kỹ thuật nào khi sử dụng mạng lưới điện toán này không? Xin liên lạc với Quản Lý Trang Mạng