Ano ang YourBenefitsNow!

YourBenefitsNow! ay isang web site para sa mga Naninirahan sa County ng Los Angeles upang mag-aplay at tingnan ang kanilang mga benepisyo sa online. I-klik ang alinman sa mga navigation link sa gitnang panel upang makapagsimula.

Sa kasalukuyan, ang YourBenefitsNow! ay sinusuportahan ang mga aplikasyon sa CalWORKs, CalFresh, General Relief at Medi-Cal.

Kung kailangan mo ng tulong sa wika mo, tumawag sa lokal na tanggapan sa county mo. May karapatan kang humingi ng tulong sa sarili mong wika. Libre ang tulong na ito.

Americans with Disabilities Act

Mayroon ka bang kapansanan na magiging mahirap para sa iyo na mag-aplay para sa mga benepisyo o matugunan ang mga pangangailangan sa programa? Maaari kaming magbigay sa iyo ng karagdagang tulong.

Ang batas ay pinoprotektahan ang mga taong may kapansanang pampisikal, pangkaisipan, at may kapansanan sa pag-unlad pati na rin ang iba pang may malubhang problema sa kalusugan.

I-klik dito upang i-download ang DPSS ADA Brochure.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano makakatulong sa iyo ang DPSS sa ilalim ng ADA, i-klik dito upang pumunta sa DPSS ADA Website.

Pagtuturo Sa YBN

Paano Mag-login
Magparehistro Ng Akawnt
Pagsusumite ng Aplikasyon
Katayuan Ng Kaso
Impormasyon Ng Benepisyo
Matingnan ang Impormasyon ng Manggagawa
Pag-iiskedyul ng Tipanan Upang Mag-aplay para sa mga benepisyo
Pagsusumite ng SAR7 o QR7 sa Online

Ano ang gusto mong gawin?

Patalastas

AnnouncementImage

YourBenefitsNow (YBN)
Both the YBN and the DPSS Mobile App will
UNDERGO SYSTEM MAINTENANCE on Friday,
September 24, 2021 from 6:00 PM until Monday, September 27, 6:00 AM.


During this time, YBN and DPSS mobile app users may not be able to view EBT and case information.


Alternative sites for public assistance program information include:

Medi-Cal: https://www.coveredca.com
CalFresh: https://www.getcalfresh.org
EBT: https://www.ebt.ca.gov/cardholder/


AnnouncementImage

CalWORKS Grant Increase


Click here to learn more about the CalWORKs grant increase effective on 10/1/2021. Please note that the grant increase for Los Angeles County residents are provided in the Region 1 tables.


AnnouncementImage

New Statewide Portal Is Coming Soon
YourBenefitsNow! is becoming BenefitsCal.org in November 2021. Make sure your information is up to date to help with the move. Go to My Cases - Communications - Case Profile/Notification Preference to update your email address and phone number.


AnnouncementImage

California COVID-19 Rent Relief Program
The California COVID-19 Rent Relief Program will assist eligible tenants pay rent and utilities for both past due or future payments and does not jeopardize other federal or state benefits. To apply, call (833) 430-2122 or visit COVID-19 Rent Relief.


AnnouncementImage

Refugee Cash Assistance Application From YBN

If you are applying for Refugee Cash Assistance (RCA), use the online CalWORKs Program application in YBN . You may be eligible to RCA if you:

• Are a refugee or asylee;
• Have been in the United States within eight months from your arrival; or
• Are within eight months after your asylum has been granted.
AnnouncementImage

Did you know?

As of April 28,2020, you can now use your EBT card to purchase groceries online at select retailers. For more information please click here to visit EBT online.


AnnouncementImage

Out of State EBT Usage

If you need assistance with EBT transactions in Florida, Georgia, or New Jersey, please call the customer service number on the back of your EBT card and speak to a Customer Service Representative.


AnnouncementImage

ALERT!!! Social Media, Telephone and Cell Phone Text Scam!

The EBT Cardholder Call Center reports that a comment posted on social media is advising cardholders to call (877) 449-7795 or cardholders are receiving calls or text messages from (213) 600-5667, (442) 284-5456, (978) 230-0875, (626) 590-9019 or (909) 699-3067. These phone numbers are requesting the cardholder to provide their card number and PIN to have their benefits posted right away.

These are SCAMs to obtain cardholder information. These are NOT phone numbers associated with California EBT. It is important for you to protect your identity and case information. DPSS will never ask for your personal security PIN.

If you suspect that you are a victim of these SCAMs, call the DPSS Customer Service Call Center at (866) 613-3777 for help right away.


AnnouncementImage

Trouble opening your Electronic Notices?

If you are having trouble opening your electronic notices and receiving a “server has been blocked by an extension” error, we can help. Please click here for instructions.


Do You Have DPSS Mobile App?

Los Angeles County has a mobile phone application for Apple iOS and Google Android devices. You can get it from store by scanning the following QR codes, or searching DPSS Mobile App on Apple and Android marketplaces.
App Store Google play
App Store QR Code CLICK HERE Google play QR Code CLICK HERE
Pindutan para magparehistro upang bumoto

Para sa Impormasyon sa Kaso, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong manggagawa ng kaso.
Kung kailangan mo ng tulong sa wika mo, tumawag sa lokal na tanggapan sa county mo. May karapatan kang humingi ng tulong sa sarili mong wika. Libre ang tulong na ito.
May teknikal bang problema sa paggamit ng website na ito? Mangyaring makipag-ugnayan sa Webmaster