Chương trình PhúcLợiCủaQuýVịNgayBâyGiờ! là gì?

Phúc Lợi Của Quý Vị Ngay Bây Giờ! (YourBenefitsNow!) là mạng lưới điện toán dành cho cư dân của Quận Hạt Los Angeles để họ dùng nộp đơn xin và duyệt xét trực tuyến các phúc lợi của mình. Xin quý vị nhấp vào bất cứ tuyến nối kết định hướng nào trong bảng điều khiển nằm ở giữa màn hình để bắt đầu.

Hiện nay, trang mạng Phúc Lợi Của Quý Vị Ngay Bây Giờ! (YourBenefitsNow!) hỗ trợ cho việc nạp đơn xin hưởng CalWORKs, CalFresh, General Relief và MediCal

Nếu quý vị cần hỗ trợ bằng ngôn ngữ của mình, hãy gọi cho văn phòng địa phương trong quận của quý vị. Quý vị có quyền yêu cầu hỗ trợ bằng ngôn ngữ của riêng mình. Dịch vụ hỗ trợ này là miễn phí.

Đạo Luật về Người Mỹ Có Khuyết Tật (ADA)

Quý vị có khuyết tật gì khiến quý vị gặp khó khăn khi nạp đơn xin hưởng phúc lợi hoặc khó đáp ứng được những yêu cầu của chương trình không? Chúng tôi có thể giúp đỡ thêm cho quý vị.

Luật pháp bảo vệ che chở những người có khuyết tật về mặt tâm thần, thể lực và phát triển, cũng như các khuyết tật khác mang theo những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

Xin quý vị nhấn vào chỗ này để tải Tập Thông Tin Giới Thiệu về ADA Thuộc Sở DPSS xuống.

Muốn có thêm thông tin về cách thức Sở DPSS có thể giúp đỡ quý vị như thế nào theo đạo luật ADA, xin quý vị nhấn vào chỗ này để vào thăm Mạng Lưới ADA của Sở DPSS.

Những Hướng Dẫn về YBN

Làm Thế Nào để Đăng Nhập
Ghi Danh cho một Tài Khoản
Gửi Nạp Một Đơn Xin
Tình Trạng về Hồ Sơ
Thông Tin về Phúc Lợi
Xem Thông Tin về Cán Sự
Sắp Xếp Buổi Hẹn để Nạp Đơn Xin Hưởng Phúc Lợi
Gửi Nạp Mẫu SAR7 hoặc QR7 qua Trực Tuyến

Quý vị muốn làm gì?

Các Thông Cáo

AnnouncementImage

YourBenefitsNow (YBN)
Both the YBN and the DPSS Mobile App will
UNDERGO SYSTEM MAINTENANCE on Friday,
September 24, 2021 from 6:00 PM until Monday, September 27, 6:00 AM.


During this time, YBN and DPSS mobile app users may not be able to view EBT and case information.


Alternative sites for public assistance program information include:

Medi-Cal: https://www.coveredca.com
CalFresh: https://www.getcalfresh.org
EBT: https://www.ebt.ca.gov/cardholder/


AnnouncementImage

CalWORKS Grant Increase


Click here to learn more about the CalWORKs grant increase effective on 10/1/2021. Please note that the grant increase for Los Angeles County residents are provided in the Region 1 tables.


AnnouncementImage

CalWORKS Grant Increase


Click here to learn more about the CalWORKs grant increase effective on 10/1/2021. Please note that the grant increase for Los Angeles County residents are provided in the Region 1 tables.


AnnouncementImage

New Statewide Portal Is Coming Soon
YourBenefitsNow! is becoming BenefitsCal.org in November 2021. Make sure your information is up to date to help with the move. Go to My Cases - Communications - Case Profile/Notification Preference to update your email address and phone number.


AnnouncementImage

California COVID-19 Rent Relief Program
The California COVID-19 Rent Relief Program will assist eligible tenants pay rent and utilities for both past due or future payments and does not jeopardize other federal or state benefits. To apply, call (833) 430-2122 or visit COVID-19 Rent Relief.


AnnouncementImage

Refugee Cash Assistance Application From YBN

If you are applying for Refugee Cash Assistance (RCA), use the online CalWORKs Program application in YBN . You may be eligible to RCA if you:

• Are a refugee or asylee;
• Have been in the United States within eight months from your arrival; or
• Are within eight months after your asylum has been granted.
AnnouncementImage

Did you know?

As of April 28,2020, you can now use your EBT card to purchase groceries online at select retailers. For more information please click here to visit EBT online.


AnnouncementImage

Out of State EBT Usage

If you need assistance with EBT transactions in Florida, Georgia, or New Jersey, please call the customer service number on the back of your EBT card and speak to a Customer Service Representative.


AnnouncementImage

ALERT!!! Social Media, Telephone and Cell Phone Text Scam!

The EBT Cardholder Call Center reports that a comment posted on social media is advising cardholders to call (877) 449-7795 or cardholders are receiving calls or text messages from (213) 600-5667, (442) 284-5456, (978) 230-0875, (626) 590-9019 or (909) 699-3067. These phone numbers are requesting the cardholder to provide their card number and PIN to have their benefits posted right away.

These are SCAMs to obtain cardholder information. These are NOT phone numbers associated with California EBT. It is important for you to protect your identity and case information. DPSS will never ask for your personal security PIN.

If you suspect that you are a victim of these SCAMs, call the DPSS Customer Service Call Center at (866) 613-3777 for help right away.


AnnouncementImage

Trouble opening your Electronic Notices?

If you are having trouble opening your electronic notices and receiving a “server has been blocked by an extension” error, we can help. Please click here for instructions.


Do You Have DPSS Mobile App?

Los Angeles County has a mobile phone application for Apple iOS and Google Android devices. You can get it from store by scanning the following QR codes, or searching DPSS Mobile App on Apple and Android marketplaces.
App Store Google play
App Store QR Code CLICK HERE Google play QR Code CLICK HERE
Phím đăng ký đi bầu

Muốn Có Thông Tin Về Hồ Sơ, xin quý vị liên lạc với cán sự phụ trách hồ sơ của quý vị
Nếu quý vị cần hỗ trợ bằng ngôn ngữ của mình, hãy gọi cho văn phòng địa phương trong quận của quý vị. Quý vị có quyền yêu cầu hỗ trợ bằng ngôn ngữ của riêng mình. Dịch vụ hỗ trợ này là miễn phí.
Quý vị có trở ngại kỹ thuật nào khi sử dụng mạng lưới điện toán này không? Xin liên lạc với Quản Lý Trang Mạng