Ano ang YourBenefitsNow!

YourBenefitsNow! ay isang web site para sa mga Naninirahan sa County ng Los Angeles upang mag-aplay at tingnan ang kanilang mga benepisyo sa online. I-klik ang alinman sa mga navigation link sa gitnang panel upang makapagsimula.

Sa kasalukuyan, ang YourBenefitsNow! ay sinusuportahan ang mga aplikasyon sa CalWORKs, CalFresh, General Relief at Medi-Cal.

Kung kailangan mo ng tulong sa wika mo, tumawag sa lokal na tanggapan sa county mo. May karapatan kang humingi ng tulong sa sarili mong wika. Libre ang tulong na ito.

Americans with Disabilities Act

Mayroon ka bang kapansanan na magiging mahirap para sa iyo na mag-aplay para sa mga benepisyo o matugunan ang mga pangangailangan sa programa? Maaari kaming magbigay sa iyo ng karagdagang tulong.

Ang batas ay pinoprotektahan ang mga taong may kapansanang pampisikal, pangkaisipan, at may kapansanan sa pag-unlad pati na rin ang iba pang may malubhang problema sa kalusugan.

I-klik dito upang i-download ang DPSS ADA Brochure.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano makakatulong sa iyo ang DPSS sa ilalim ng ADA, i-klik dito upang pumunta sa DPSS ADA Website.

Pagtuturo Sa YBN

Paano Mag-login
Magparehistro Ng Akawnt
Pagsusumite ng Aplikasyon
Katayuan Ng Kaso
Impormasyon Ng Benepisyo
Matingnan ang Impormasyon ng Manggagawa
Pag-iiskedyul ng Tipanan Upang Mag-aplay para sa mga benepisyo
Pagsusumite ng SAR7 o QR7 sa Online

Mga Form na Maaaring Ma-download

Mangyaring mag-click sa pangalan ng form upang mag-download ng isang form mula sa listahan sa ibaba.
Filter
Mga Wika Mga Programa

Pangalan ng Form Programa Wika
授權使用和公佈受保護的健康資訊 (ABP 1676-4 GRMH) General Relief Chinese
Pahintulot Para Sa Paggamit At Pagsisiwalat Ng Protektadong Impormasyon Sa Kalusugan (ABP 1676-4 GRMH) General Relief Tagalog
Cho Phép Sử Dụng Và Tiết Lộ Các Thông Tin Được Bảo Vệ Về Sức Khỏe (ABP 1676-4 GRMH) General Relief Vietnamese
Разрешение на предоставление и использование закрытой/защищенной информации о здоровье (ABP 1676-4 GRMH) General Relief Russian
Պահպանվող Առողջության Տեղեկության Օգտագործման և Բացահայտման Թույլտվություն (ABP 1676-4 GRMH) General Relief Armenian
Autorización Para El Uso Y Divulgación de la Información Protegida de la Salud (ABP 1676-4 GRMH) General Relief Espanyol
Authorization for Use And Disclosure of Protected Health Information (ABP 1676-4 GRMH) General Relief Ingles
ការអនុញ្ញាតសំរាប់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ និងបញ្ចេញ ព័ត៌មានអំពីការគាំពារសុខភាព (ABP 1676-4 GRMH) General Relief Cambodian
보호 조치된 의료 정보 사용 및 양도에 대한 승인 (ABP 1676-4 GRMH) General Relief Korean
Mental Health Assessment for General Relief (ABP 1676-3 GRMH) General Relief Ingles
AVISO IMPORTANTE SOBRE UNA DIRECCIÓN POSTAL (PA 1815) General Relief Espanyol
THÔNG BÁO QUAN TRỌNG VỀ ĐỊA CHỈ NHẬN THƯ TÍN (PA 1815) General Relief Vietnamese
ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ВАШЕГО ПОЧТОВОГО АДРЕСА (PA 1815) General Relief Russian
ԿԱՐԵՎՈՐ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԱՌԱՔՄԱՆ ՀԱՍՑԵԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (PA 1815) General Relief Armenian
有關郵寄地址的重要通知 (PA 1815) General Relief Chinese
សេចក្តីជូនដំណឹងដ៏សំខាន់ - ស្តីអំពីអាសយដ្ឋានសំរាប់ប្រៃសណីយ៍ (PA 1815) General Relief Cambodian
우편 주소에 대한 중요 통지서 (PA 1815) General Relief Korean
MAHALAGANG PAUNAWA TUNGKOL SA DIREKSIYONG PANGKOREO (PA 1815) General Relief Tagalog
Important Notice About a Mailing Address (PA 1815) General Relief Ingles
Homeless General Relief Emergency Housing/Food Assistance Decision (ABP 532) General Relief Ingles
РЕШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ В ПОЛУЧЕНИИ ЖИЛЬЯ/ПИТАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ДЕНЕЖНОЙ ПОМОЩИ GENERAL RELIEF (ABP 532) General Relief Russian
ԱՆՏՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀԱՊԱՂ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ/ՍՆՆԴԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ (ABP 532) General Relief Armenian
QUYẾT ĐỊNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH CỨU TRỢ TỔNG QUÁT (GR) VỀ NƠI Ở KHẨN CẤP/TRỢ CẤP THỰC PHẨM KHẨN CẤP CHO NGƯỜI VÔ GIA CƯ (ABP 532) General Relief Vietnamese
PASYA SA BIGLAANG PANGANGAILANGAN SA PABAHAY/TULONG SA PAGKAIN NG WALANG TAHANAN SA GENERAL RELIEF (ABP 532) General Relief Tagalog
노숙자 일반 구호 (GR) 긴급 주거/식품 보조에 대한 결정 (ABP 532) General Relief Korean
ការសម្រេចចិត្តផ្តល់ទីលំនៅ/ជំនួយម្ហូបអាហារសម្រាប់គ្រាអាសន្នសម្រាប់ជនគ្មានទីជម្រកនៃកម្មវិធីជំនួយទូទៅ (ABP 532) General Relief Cambodian
無家可歸的一般救濟緊急住房/食物援助決定 (ABP 532) General Relief Chinese
DECISIÓN EN LA ASISTENCIA DE VIVIENDA DE EMERGENCIA PARA PERSONAS SIN HOGAR/ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE AYUDA GENERAL (ABP 532) General Relief Espanyol
Physical Health Assessment for General Relief (ABP 1676-1) General Relief Ingles
ĐƠN XIN PHÚC LỢI CỨU TRỢ TỔNG QUÁT (GR 20) General Relief Vietnamese
일반 구호 (GR) 신청서 (GR 20) General Relief Korean
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОСОБИЯ GENERAL RELIEF (GR 20) General Relief Russian
APPLIKASYON SA GENERAL RELIEF (GR 20) General Relief Tagalog
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ (GENERAL RELIEF, GR) ԴԻՄՈՒՄ (GR 20) General Relief Armenian
ពាក្យស្នើសុំជំនួយទូទៅ (GR 20) General Relief Cambodian
一般救濟 (GR) 申請表 (GR 20) General Relief Chinese
Application for General Relief (GR 20) General Relief Ingles
SOLICITUD DE AYUDA GENERAL (GR 20) General Relief Espanyol
Authorization for Use and Disclosure of Protected Health Information (ABP 1676-2) General Relief Ingles
Autorización Para El Uso Y Divulgación de la Información Protegida de Salud (ABP 1676-2) General Relief Espanyol
보호 조치된 의료 정보 사용 및 양도에 대한 승인 (ABP 1676-2) General Relief Korean
Pahintulot Para Sa Paggamit At Pagsisiwalat Ng Protektadong Impormasyon Sa Kalusugan (ABP 1676-2) General Relief Tagalog
授權使用和公佈受保護的健康資訊 (ABP 1676-2) General Relief Chinese
ការអនុញ្ញាតសម្រាប់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ និង បញ្ចេញព័ត៌មានសុខភាពដែលបានគាំពារ (ABP 1676-2) General Relief Cambodian
Պահպանվող Առողջության Տեղեկության Օգտագործման և Բացահայտման Թույլտվություն (ABP 1676-2) General Relief Armenian
Cho Phép Sử Dụng Và Tiết Lộ Các Thông Tin Được Bảo Vệ Về Sức Khỏe (ABP 1676-2) General Relief Vietnamese
Разрешение на предоставление и использование закрытой/защищенной информации о здоровье (ABP 1676-2) General Relief Russian
Mga Karapatan at Pananagutan sa General Relief (GR 21) General Relief Tagalog
Quyền Hạn và Trách Nhiệm đối với Chương Trình Cứu Trợ Tổng Quát (GR 21) General Relief Vietnamese
一般救濟的權利與責任 (GR 21) General Relief Chinese
អំពីសិទ្ធិជំនួយទួទៅ និងការទទួលខុសត្រូវ (GR 21) General Relief Cambodian
Ընդհանուր Օժանդակության Իրավունքները և Պարտականությունները (GR 21) General Relief Armenian
Права и обязанности по программе General Relief (GR 21) General Relief Russian
General Relief Rights and Responsibilities (GR 21) General Relief Ingles
Derechos y Responsabilidades de la Ayuda General (GR 21) General Relief Espanyol
일반 구호(GR) 권리와 의무 (GR 21) General Relief Korean
Self-Certification Form for Motor Vehicle-CALWORKS CW80 CalWORKs Ingles
ADA բրոշյուր (ADA-PUB3) Lahat ng mga Programa Armenian
ADA Brochure (ADA-PUB3) Lahat ng mga Programa Ingles
Folleto de ADA (ADA-PUB3) Lahat ng mga Programa Espanyol
Bản Thông Tin Chỉ Dẫn Về ADA (ADA-PUB3) Lahat ng mga Programa Vietnamese
ADA Brochure (ADA-PUB3) Lahat ng mga Programa Tagalog
Брошюра ADA (ADA-PUB3) Lahat ng mga Programa Russian
ADA 안내책자 (ADA-PUB3) Lahat ng mga Programa Korean
ADA 手冊 (ADA-PUB3) Lahat ng mga Programa Chinese
កូនសៀវភៅផ្សព្វផ្សាយអំពី ADA (ADA-PUB3) Lahat ng mga Programa Cambodian
Información sobre la solicitud de impuestos del hogar (RFTHI) Medi-Cal Espanyol
Request for Tax Household Information (RFTHI) Medi-Cal Ingles

Do You Have DPSS Mobile App?

Los Angeles County has a mobile phone application for Apple iOS and Google Android devices. You can get it from store by scanning the following QR codes, or searching DPSS Mobile App on Apple and Android marketplaces.
App Store Google play
App Store QR Code CLICK HERE Google play QR Code CLICK HERE
Para sa Impormasyon sa Kaso, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong manggagawa ng kaso.
Kung kailangan mo ng tulong sa wika mo, tumawag sa lokal na tanggapan sa county mo. May karapatan kang humingi ng tulong sa sarili mong wika. Libre ang tulong na ito.
May teknikal bang problema sa paggamit ng website na ito? Mangyaring makipag-ugnayan sa Webmaster