តើ YourBenefitsNow! ជាអ្វីទៅ?

YourbenefitsNow! គឺជាគេហទំព័រសំរាប់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុង Los Angeles ខោនធី ប្រើក្នុងការដាក់ពាក្យសុំប្រយោជន៍ជំនួយ និង ពិនិត្យមើលប្រយោជន៍ជំនួយរបស់គេតាមបណ្តាញអ៊ីនធឺណិត ។ សូមចុចតំណការរុករកនៅកណ្តាលផ្ទាំងទំព័រដើម្បីចាប់ផ្តើម ។

នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ, YourbenefitsNow! អាចប្រើបានសំរាប់កម្មវិធី CalWORKs, CalFresh, General Relief និង MediCal ។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយជាភាសារបស់អ្នក សូមទូរសព្ទទៅការិយាល័យក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងខោនធីរបស់អ្នក។ អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំជំនួយជាភាសារបស់អ្នកបាន។ ជំនួយនេះគឺពុំមានគិតប្រាក់នោះទេ។

Americans with Disabilities Act

តើអ្នកមានពិការភាពដែលធ្វើឱ្យមានការពិបាកសំរាប់អ្នកក្នុងការដាក់ពាក្យសុំប្រយោជន៍ជំនួយ ឬ ធ្វើតាមសេចក្តីតម្រូវនៃកម្មវិធីដែរឬទេ? យើងអាចផ្តល់ជូនអ្នកនូវជំនួយបន្ថែម។

ច្បាប់ការពារដល់មនុស្សដែលពិការផ្នែករាងកាយ ផ្នែកសតិអារម្មណ៍ និងមនុស្សពិការរាងកាយនិងផ្លូវចិត្ត ព្រមទាំងមនុស្សដទៃទៀតដែលមានបញ្ហាសុខភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ផងដែរ។

សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីទាញយកកូនសៀវភៅផ្ទុកព័ត៌មានអំពី DPSS ផ្នែក ADA ។

សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីអំពីរបៀបដែល DPSS អាចជួយអ្នកបាន ក្រោម ADA, សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រ DPSS ផ្នែក ADA ។

ការបង្រៀនរបៀបប្រើ YBN

សំណៅដែលអាចទាញយកបាន

សូមចុចលើឈ្មោះសំណៅដើម្បីទាញយកសំណៅពីបញ្ជីឈ្មោះខាងក្រោម។
ត្រង
ភាសាផ្សេងៗ កម្មវិធីផ្សេងៗ

ឈ្មោះសំណៅ កម្មវិធី ភាសា
授權使用和公佈受保護的健康資訊 (ABP 1676-4 GRMH) General Relief ភាសាចិន
Pahintulot Para Sa Paggamit At Pagsisiwalat Ng Protektadong Impormasyon Sa Kalusugan (ABP 1676-4 GRMH) General Relief ភាសាថាហ្គាឡូគ្គ
Cho Phép Sử Dụng Và Tiết Lộ Các Thông Tin Được Bảo Vệ Về Sức Khỏe (ABP 1676-4 GRMH) General Relief ភាសាវៀតណាម
Разрешение на предоставление и использование закрытой/защищенной информации о здоровье (ABP 1676-4 GRMH) General Relief ភាសារុស្សី
Պահպանվող Առողջության Տեղեկության Օգտագործման և Բացահայտման Թույլտվություն (ABP 1676-4 GRMH) General Relief ភាសាអាមីនៀន
Autorización Para El Uso Y Divulgación de la Información Protegida de la Salud (ABP 1676-4 GRMH) General Relief ភាសាស្ពែនិស្ហ (អេស្ប៉ាញ៉ុល)
Authorization for Use And Disclosure of Protected Health Information (ABP 1676-4 GRMH) General Relief ភាសាអង់គ្លេស
ការអនុញ្ញាតសំរាប់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ និងបញ្ចេញ ព័ត៌មានអំពីការគាំពារសុខភាព (ABP 1676-4 GRMH) General Relief ភាសាខ្មែរ
보호 조치된 의료 정보 사용 및 양도에 대한 승인 (ABP 1676-4 GRMH) General Relief ភាសាកូរ៉េ
Mental Health Assessment for General Relief (ABP 1676-3 GRMH) General Relief ភាសាអង់គ្លេស
AVISO IMPORTANTE SOBRE UNA DIRECCIÓN POSTAL (PA 1815) General Relief ភាសាស្ពែនិស្ហ (អេស្ប៉ាញ៉ុល)
THÔNG BÁO QUAN TRỌNG VỀ ĐỊA CHỈ NHẬN THƯ TÍN (PA 1815) General Relief ភាសាវៀតណាម
ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ВАШЕГО ПОЧТОВОГО АДРЕСА (PA 1815) General Relief ភាសារុស្សី
ԿԱՐԵՎՈՐ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԱՌԱՔՄԱՆ ՀԱՍՑԵԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (PA 1815) General Relief ភាសាអាមីនៀន
有關郵寄地址的重要通知 (PA 1815) General Relief ភាសាចិន
សេចក្តីជូនដំណឹងដ៏សំខាន់ - ស្តីអំពីអាសយដ្ឋានសំរាប់ប្រៃសណីយ៍ (PA 1815) General Relief ភាសាខ្មែរ
우편 주소에 대한 중요 통지서 (PA 1815) General Relief ភាសាកូរ៉េ
MAHALAGANG PAUNAWA TUNGKOL SA DIREKSIYONG PANGKOREO (PA 1815) General Relief ភាសាថាហ្គាឡូគ្គ
Important Notice About a Mailing Address (PA 1815) General Relief ភាសាអង់គ្លេស
Homeless General Relief Emergency Housing/Food Assistance Decision (ABP 532) General Relief ភាសាអង់គ្លេស
РЕШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ В ПОЛУЧЕНИИ ЖИЛЬЯ/ПИТАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ДЕНЕЖНОЙ ПОМОЩИ GENERAL RELIEF (ABP 532) General Relief ភាសារុស្សី
ԱՆՏՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀԱՊԱՂ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ/ՍՆՆԴԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ (ABP 532) General Relief ភាសាអាមីនៀន
QUYẾT ĐỊNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH CỨU TRỢ TỔNG QUÁT (GR) VỀ NƠI Ở KHẨN CẤP/TRỢ CẤP THỰC PHẨM KHẨN CẤP CHO NGƯỜI VÔ GIA CƯ (ABP 532) General Relief ភាសាវៀតណាម
PASYA SA BIGLAANG PANGANGAILANGAN SA PABAHAY/TULONG SA PAGKAIN NG WALANG TAHANAN SA GENERAL RELIEF (ABP 532) General Relief ភាសាថាហ្គាឡូគ្គ
노숙자 일반 구호 (GR) 긴급 주거/식품 보조에 대한 결정 (ABP 532) General Relief ភាសាកូរ៉េ
ការសម្រេចចិត្តផ្តល់ទីលំនៅ/ជំនួយម្ហូបអាហារសម្រាប់គ្រាអាសន្នសម្រាប់ជនគ្មានទីជម្រកនៃកម្មវិធីជំនួយទូទៅ (ABP 532) General Relief ភាសាខ្មែរ
無家可歸的一般救濟緊急住房/食物援助決定 (ABP 532) General Relief ភាសាចិន
DECISIÓN EN LA ASISTENCIA DE VIVIENDA DE EMERGENCIA PARA PERSONAS SIN HOGAR/ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE AYUDA GENERAL (ABP 532) General Relief ភាសាស្ពែនិស្ហ (អេស្ប៉ាញ៉ុល)
Physical Health Assessment for General Relief (ABP 1676-1) General Relief ភាសាអង់គ្លេស
ĐƠN XIN PHÚC LỢI CỨU TRỢ TỔNG QUÁT (GR 20) General Relief ភាសាវៀតណាម
일반 구호 (GR) 신청서 (GR 20) General Relief ភាសាកូរ៉េ
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОСОБИЯ GENERAL RELIEF (GR 20) General Relief ភាសារុស្សី
APPLIKASYON SA GENERAL RELIEF (GR 20) General Relief ភាសាថាហ្គាឡូគ្គ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ (GENERAL RELIEF, GR) ԴԻՄՈՒՄ (GR 20) General Relief ភាសាអាមីនៀន
ពាក្យស្នើសុំជំនួយទូទៅ (GR 20) General Relief ភាសាខ្មែរ
一般救濟 (GR) 申請表 (GR 20) General Relief ភាសាចិន
Application for General Relief (GR 20) General Relief ភាសាអង់គ្លេស
SOLICITUD DE AYUDA GENERAL (GR 20) General Relief ភាសាស្ពែនិស្ហ (អេស្ប៉ាញ៉ុល)
Authorization for Use and Disclosure of Protected Health Information (ABP 1676-2) General Relief ភាសាអង់គ្លេស
Autorización Para El Uso Y Divulgación de la Información Protegida de Salud (ABP 1676-2) General Relief ភាសាស្ពែនិស្ហ (អេស្ប៉ាញ៉ុល)
보호 조치된 의료 정보 사용 및 양도에 대한 승인 (ABP 1676-2) General Relief ភាសាកូរ៉េ
Pahintulot Para Sa Paggamit At Pagsisiwalat Ng Protektadong Impormasyon Sa Kalusugan (ABP 1676-2) General Relief ភាសាថាហ្គាឡូគ្គ
授權使用和公佈受保護的健康資訊 (ABP 1676-2) General Relief ភាសាចិន
ការអនុញ្ញាតសម្រាប់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ និង បញ្ចេញព័ត៌មានសុខភាពដែលបានគាំពារ (ABP 1676-2) General Relief ភាសាខ្មែរ
Պահպանվող Առողջության Տեղեկության Օգտագործման և Բացահայտման Թույլտվություն (ABP 1676-2) General Relief ភាសាអាមីនៀន
Cho Phép Sử Dụng Và Tiết Lộ Các Thông Tin Được Bảo Vệ Về Sức Khỏe (ABP 1676-2) General Relief ភាសាវៀតណាម
Разрешение на предоставление и использование закрытой/защищенной информации о здоровье (ABP 1676-2) General Relief ភាសារុស្សី
Mga Karapatan at Pananagutan sa General Relief (GR 21) General Relief ភាសាថាហ្គាឡូគ្គ
Quyền Hạn và Trách Nhiệm đối với Chương Trình Cứu Trợ Tổng Quát (GR 21) General Relief ភាសាវៀតណាម
一般救濟的權利與責任 (GR 21) General Relief ភាសាចិន
អំពីសិទ្ធិជំនួយទួទៅ និងការទទួលខុសត្រូវ (GR 21) General Relief ភាសាខ្មែរ
Ընդհանուր Օժանդակության Իրավունքները և Պարտականությունները (GR 21) General Relief ភាសាអាមីនៀន
Права и обязанности по программе General Relief (GR 21) General Relief ភាសារុស្សី
General Relief Rights and Responsibilities (GR 21) General Relief ភាសាអង់គ្លេស
Derechos y Responsabilidades de la Ayuda General (GR 21) General Relief ភាសាស្ពែនិស្ហ (អេស្ប៉ាញ៉ុល)
일반 구호(GR) 권리와 의무 (GR 21) General Relief ភាសាកូរ៉េ
Self-Certification Form for Motor Vehicle-CALWORKS CW80 CalWORKs ភាសាអង់គ្លេស
ADA բրոշյուր (ADA-PUB3) កម្មវិធីទាំងអស់ ភាសាអាមីនៀន
ADA Brochure (ADA-PUB3) កម្មវិធីទាំងអស់ ភាសាអង់គ្លេស
Folleto de ADA (ADA-PUB3) កម្មវិធីទាំងអស់ ភាសាស្ពែនិស្ហ (អេស្ប៉ាញ៉ុល)
Bản Thông Tin Chỉ Dẫn Về ADA (ADA-PUB3) កម្មវិធីទាំងអស់ ភាសាវៀតណាម
ADA Brochure (ADA-PUB3) កម្មវិធីទាំងអស់ ភាសាថាហ្គាឡូគ្គ
Брошюра ADA (ADA-PUB3) កម្មវិធីទាំងអស់ ភាសារុស្សី
ADA 안내책자 (ADA-PUB3) កម្មវិធីទាំងអស់ ភាសាកូរ៉េ
ADA 手冊 (ADA-PUB3) កម្មវិធីទាំងអស់ ភាសាចិន
កូនសៀវភៅផ្សព្វផ្សាយអំពី ADA (ADA-PUB3) កម្មវិធីទាំងអស់ ភាសាខ្មែរ
Información sobre la solicitud de impuestos del hogar (RFTHI) Medi-Cal ភាសាស្ពែនិស្ហ (អេស្ប៉ាញ៉ុល)
Request for Tax Household Information (RFTHI) Medi-Cal ភាសាអង់គ្លេស

ប្រភពធនធាន

ទំព័រព័ត៌មានអំពី CalFresh
គេហទំព័រក្រសួងសង្គមកិច្ចនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា
ទំព័រព័ត៌មានអំពី CalWORKs
បញ្ជីរាយឈ្មោះ CBO/FBO
សូមទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង DPSS
Covered California
ការស្ទង់មតិការពេញចិត្ត របស់អតិថិជន
ក្រសួងកិច្ចការកូនក្មេងនិងគ្រួសារ
គេហទំព័រក្រសួងសុខាភិបាលនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា
អាសយដ្ឋានការិយាល័យខណ្ឌ និង ពេលម៉ោងធ្វើការ
ព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីផ្សេងៗរបស់ DPSS
EatFresh.org
ទីតាំងនៃម៉ាស៊ីន ATM EBT
គេហទំព័រសំរាប់អ្នកប្រើកាត EBT
ការបង្រៀនរបៀបប្រើសេចក្តីជូនដំណឹង-អេឡិចត្រូនិច
សេវាការមើលថែទាំក្នុងផ្ទះ (IHSS)
គេហទំព័រ LA County Helps
សេវាដទៃៗទៀតផ្តល់ជូនដោយខោនធី
ប្រតិទិនផ្សព្វផ្សាយ
ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
រាយការណ៍ការគៃបន្លំប្រាក់ជំនួយ
ការិយាល័យចល័ត សម្រាប់កម្មវិធីជំនួយចំណីអាហារមានជីវជាតិបន្ថែមដល់ស្ត្រីមានកូន ទារក និងកូនក្មេង (WIC)

Do You Have DPSS Mobile App?

Los Angeles County has a mobile phone application for Apple iOS and Google Android devices. You can get it from store by scanning the following QR codes, or searching DPSS Mobile App on Apple and Android marketplaces.
App Store Google play
App Store QR Code CLICK HERE Google play QR Code CLICK HERE
សំរាប់ព័ត៌មានអំពីសំណុំរឿង, សូមធ្វើការទាក់ទងទៅអ្នកកាន់សំណុំរឿងរបស់អ្នក ។
ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយជាភាសារបស់អ្នក សូមទូរសព្ទទៅការិយាល័យក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងខោនធីរបស់អ្នក។ អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំជំនួយជាភាសារបស់អ្នកបាន។ ជំនួយនេះគឺពុំមានគិតប្រាក់នោះទេ។
តើមានបញ្ហាផ្នែកបច្ចេកទេសក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ ឬ? សូមទំនាក់ទំនងទៅ ប្រធានបណ្តាញ